سخنرانی کلیدی: تغيير در الگوي مخاطرات اقليمي و زيست محيطي در سطح جهاني و منطقه اي، ضرورت سازگاري جامعه ايراني با روندهاي پيش رو

Key Lecture

Sunday 2020-08-16 (1399-05-26) in 09:25

User Rate

Status
Finished