ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت محیط در سال 2018 و جايگاه آن در ميان کشورهاي سند چشم انداز در افق 1404 بر اساس شاخص عملکرد محيط زيست (EPI)

Key Lecture

Saturday 2020-08-15 (1399-05-25) in 13:30

User Rate

Status
Finished